Zasady i warunki

Ogólne warunki handlowe

 

I.

Przepis podstawowy

1. Niniejsze ogólne warunki (zwane dalej „warunkami”) zostały wydane zgodnie z § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny (dalej tylko „Kodeks Cywilny”)


Papírenké zboží s.r.o.

ID: 47900865

NIP: CZ47900865

z siedzibą: Plucárna 3919/11, 69501 Hodonín

zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział A, wstawka 4977

dane kontaktowe: Ing. Martin Hošek

e-mail info@papiergastro.pl

telefon +420 602 772 068

www.papiergastro.pl

(zwany dalej „Sprzedawcą”)

 

2. Niniejszy regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zwana dalej „kupującym”) poprzez interfejs sieciowy znajdujący się na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym www .papirenskezbozi.cz. (dalej „sklep internetowy”).
3. Warunki są integralną częścią umowy kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.
4. Niniejsze warunki handlowe i umowa kupna zawierane są w języku czeskim.


II.

Informacje o towarach i cenach

1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne cechy, podane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Podane są ceny towarów, łącznie z podatkiem od wartości dodanej, wszystkimi powiązanymi opłatami i kosztami zwrotu towarów, jeśli towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny produktów obowiązują przez czas ich wyświetlenia w sklepie internetowym. Postanowienie to nie wyklucza negocjowania umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.
2. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów.
3. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru publikowane są w sklepie internetowym. Podane w sklepie internetowym informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru są ważne tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej.
4. Wszelkie rabaty od ceny zakupu towaru nie łączą się ze sobą, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią inaczej.
Wszystkie obrazy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.


III.

Zamówienie i zawarcie umowy kupna

1. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa sam kupujący. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.
2. Kupujący zamawia towar w następujący sposób:

 • poprzez swoje konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrowałeś się w sklepie internetowym,
 • wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.

3. Kupujący podczas składania zamówienia wybiera towar, ilość towaru, sposób płatności i dostawy.
4. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk ZAMÓW. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego zapoznania się z niniejszym regulaminem.
5. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący wpisał podczas składania zamówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest uważane za zawarcie umowy.Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia dostarczane jest na adres e-mail kupującego.
6. Jeśli sprzedający nie może spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle kupującemu zmienioną ofertę na jego adres e-mail. Zmienioną ofertę uważa się za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostaje w takim przypadku zawarta przez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty sprzedającemu na jego adres e-mail podany w niniejszych warunkach.
7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do momentu otrzymania przez kupującego powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu sprzedającego lub adresem e-mail podanym w niniejszym regulaminie.
8. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego ze strony sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w trakcie składania zamówienia, sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru kupującemu z tego powodu oczywiście niepoprawny cena, nawet jeśli kupującemu zostało wysłane automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem. Sprzedający bez zbędnej zwłoki informuje kupującego o błędzie i przesyła kupującemu zmienioną ofertę na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostaje w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

 

IV.

Konto klienta

1. Na podstawie rejestracji kupującego w sklepie internetowym kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamawiać towary ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji.
2. Podczas rejestracji konta klienta i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą wprowadzania wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru sprzedający uważa za prawidłowe.
3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.
4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta klienta przez osoby trzecie.
5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna i niniejszych warunków.
6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego, lub niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania urządzeń osób trzecich.


V.

Warunki płatności i dostawa towaru

1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna kupujący może uiścić w następujący sposób:

 • bezgotówkowo kartą płatniczą
 • za pobraniem przy przekazaniu towaru,
 • gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w placówce

2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
3. W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od zawarcia umowy kupna.
4. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny kupna przez kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.
5. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towaru nie jest kaucją.
6. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin
7. Towar dostarczany jest kupującemu:

 • na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu
 • poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego

8. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest podczas zamawiania towaru.
9. Koszty dostawy towaru, w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru, wskazane są w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W przypadku, gdy środek transportu zostaje zakontraktowany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.
10. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż został określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z wielokrotnym dostarczeniem towaru, lub koszty związane z inną metodą dostawy.
11. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru oraz, w przypadku jakichkolwiek wad, do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, kupujący nie musi przyjmować przesyłki od przewoźnika.
12. Sprzedający wystawia kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Rachunek podatkowy jest wysyłany na adres e-mail kupującego.
13. Kupujący nabywa prawo własności towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru, w tym koszty dostawy, ale najpierw przejmując towar. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego w momencie odbioru towaru lub w chwili, gdy kupujący był zobowiązany do odbioru towaru, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.

 

VI.

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna.
2. Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni

 • od dnia odbioru towaru,
 • od dnia przyjęcia ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części
 • od dnia przyjęcia pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularne powtarzanie dostaw towaru.

3. Kupujący nie może między innymi odstąpić od umowy kupna:

 • świadczenia usług, jeżeli zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a Sprzedawca przed zawarciem umowy poinformował kupującego, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy ,
 • o dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
 • o dostawie napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy,
 • o dostawie towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,
 • dostawa towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
 • dostawa towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości jego zwrotu,
 • dostarczenie nagrania audio lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli naruszyło jego oryginalne opakowanie,
 • dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism,
 • dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie masz prawo do odstąpienia od umowy,
 • w innych przypadkach określonych w § 1837 Kodeksu Cywilnego.

4. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu w terminie odstąpienia od umowy.
5. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez sprzedawcę. Odstąpienie od umowy kupna zostanie wysłane przez kupującego na adres e-mail sprzedającego lub adres dostawy podany w niniejszych warunkach. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.
6. Kupujący, który odstępuje od umowy ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy sprzedającemu. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.
7. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci mu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy, wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które od niego otrzymał, w ten sam sposób. Sprzedający zwróci kupującemu otrzymane pieniądze w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.
8. Jeżeli kupujący wybrał inny sposób dostawy towaru niż najtańszy sposób oferowany przez sprzedającego, sprzedawca zwróci kupującemu koszt dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostarczenia oferowanego towaru .
9. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący przekaże mu towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.
10. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu przez kupującego w stanie nieuszkodzonym, nienoszonym i niezanieczyszczonym oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną towarowi z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.
11. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna z powodu wyprzedania zapasów, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru zaprzestał produkcji lub importu towaru. Sprzedający niezwłocznie informuje kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwraca w terminie 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które otrzymał od niego na podstawie umowy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupującego.

 

VII.

Prawa z wadliwego wykonania

1. Sprzedający odpowiada wobec kupującego, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

 • towar ma uzgodnione przez strony właściwości, a w przypadku braku umowy ma właściwości, które opisał sprzedawca lub producent lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy realizowane przez nich,
 • towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do którego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
 • jakość lub konstrukcja towaru odpowiada zakontraktowanej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub projekt zostały określone zgodnie z zakontraktowaną próbką albo wzorem,
 • czy towary są w odpowiedniej ilości, miary lub 
 • towar spełnia wymagania przepisów prawa.

2. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego, uważa się, że towar był już wadliwy w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa z wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania. Postanowienie to nie ma zastosowania do towaru sprzedanego po niższej cenie z wadą, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego zwykłym użytkowaniem, do towaru używanego z wadą odpowiadającą stopniowi używania lub zużycie towaru nastąpiło w momencie jego przejęcia przez kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.
3. W przypadku wystąpienia wady kupujący może zgłosić sprzedającemu reklamację i żądać:

 • wymiana na nowy towar,
 • naprawa towaru,
 • rozsądny rabat od ceny zakupu,
 • odstąpić od umowy.

4. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy,

 • jeżeli towar ma wadę istotną,
 • jeżeli nie może prawidłowo korzystać z rzeczy z powodu powtarzającego się wystąpienia wady lub wad po naprawie,
 • w przypadku większej ilości wad produktu.

5. Sprzedający jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający ma obowiązek wystawić kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji wymaga kupujący, a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji. reklamacji, wraz z potwierdzeniem wykonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemnym uzasadnieniem odrzucenia reklamacji.
6. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik podejmie decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu odpowiedniego dla rodzaju produktu lub usługi wymaganego do profesjonalnej oceny wady. Reklamację, w tym usunięcie wady, należy rozpatrzyć niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Bezcelowy upływ tego okresu jest uważany za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment wyrażenia woli kupującego (wykonania prawa z wadliwego wykonania) sprzedawcy.
7. Sprzedający informuje kupującego na piśmie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
8. Prawo wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeśli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę, lub jeśli kupujący sam spowodował wadę.
9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, kupującemu przysługuje prawo do odszkodowania za celowo poniesione koszty poniesione w związku ze zgłoszeniem reklamacji. Kupujący może skorzystać z tego prawa u sprzedawcy w ciągu miesiąca po upływie okresu gwarancji.
10. Wybór sposobu reklamacji należy do kupującego.
11. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z tytułu wadliwego wykonania regulują § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego i ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów.


VIII.

Dostawa

1. Strony umowy mogą przekazywać sobie wzajemną korespondencję pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Kupujący doręcza sprzedającemu korespondencję na adres e-mail podany w niniejszych warunkach. Sprzedający dostarcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany na jego koncie klienta lub w zamówieniu.

 

IX

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: https:/ /adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym na podstawie umowy kupna.
2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).
,. Sprzedający jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcję handlową przeprowadza właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów w określonym zakresie.


X.

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie umowy między sprzedającym a kupującym podlegają porządkowi prawnemu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W stosunku do kupującego sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.
3, Wszelkie prawa do serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów należą do Sprzedawcy. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub w inny sposób korzystanie z serwisu lub jego części bez zgody sprzedającego.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w Sklepie internetowym lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z przeznaczeniem. Kupujący podczas korzystania ze sklepu internetowego nie może stosować procedur mogących mieć negatywny wpływ na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby pozwolić mu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy oraz korzystania ze Sklepu internetowego bez zezwolenia, jego części lub wyposażenia oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub przeznaczeniem.
5. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.
6. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
7. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedającego. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.
8. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do regulaminu.

 


Niniejszy regulamin wchodzi w życie 7 listopada 2018 r.

 

Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do rejestracji otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

Piktogram

127 653 gatunków
produkty w magazynie

Piktogram

Dostawa towarów do
sklepy z cegły i zaprawy

Piktogram

Bezpłatny transport
ponad 800 zł

Piktogram

Dostarczamy towary w ciągu
2 dni w magazynie

Piktogram

Potrzebujesz porady?
Pomożemy Ci!

Blue Envelope